การทำให้นักศึกษาทำได้ดีที่สุด

ขณะที่ประสิทธิภาพในด้านการศึกษาอยู่ที่ตัวนักศึกษาเอง แต่มันก็สำคัญต่ออาชีพในอนาคตของตัวนักศึกษา นักศึกษาแต่ละคนทีวิธีการเรียนแตกต่างกัน และวิธีการเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการศึกษา

คำแนะนำเพื่อสร้างศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรคำแนะนำเพื่อสร้างศักยภาพของนักศึกษา (The Direction for Student Potential programme) มีมาเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่ยืนยันว่านักศึกษาจะมีประสิทธิภาพขั้นต่ำในมหาวิทยาลัย New Shores  นักเรียนของหลักสูตร DSP ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับคณาจารย์ของคณะ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือที่จะค้นพบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงผลการเรียนของพวกเขา โดยการปรับปรุงการเสริมสร้างการเรียนรู้ การจัดระเบียบข้อมูลหลักสูตร การบริหารเวลา ฯลฯ นักเรียนมีโอกาสในการประเมินผลของรูปแบบการเรียนของพวกเขาและการศึกษาทักษะก่อนที่พวกเขาใช้เวลาในหลักสูตร DSP

หลักสูตร DSP ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกฝนและพูดคุยกับเพื่อนและอาจารย์ที่ทำการสอนที่ไม่ได้รับหน้าที่ในการประเมินผลงานของพวกเขา การเรียนนี้จะทำให้นักศึกษาจัดการความยุ่งยากในการเรียนและพัฒนาแผนสำหรับการเรียนได้ นักศึกษาต้องตัดสินใจว่าจะมุ่งมั่นในเรื่องไหน แต่ส่วนใหญ่คือ

จดบันทึกอย่างตั้งใจ

รายการอ่านหนังสือ/จัดเวลาอ่านหนังสือ

การเขียนบทความหรืองานที่ได้รับ

การบริหารเวลา

การจัดการและการเขียนวิทยานิพนธ์

การเตรียมตัวสำหรับสอบ/เทคนิคทบทวน

แผนการเรียนรู้การสะกดคำและหลักไวยกรณ์

การทบทวนและการเตรียมตัว

ก่อนการประเมินจากภายในและภายนอก นักศึกษาจะทบทวนและเตรียมสำหรับการประเมิน นี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจผลการเรียนของพวกเขาเทียบกับมาตรฐานการประเมินจากทางมหาวทิยาลัย นักศึกษาจะได้รับการประเมินสำหรับผลการเตรียมตัวสอบของพวกเขา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยได้