โครงการและการวิจัยของนักศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • เรียนรู้ และประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ
  • สามารถเข้าใจ ใจความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ และการควบคุมระบบบัญชี
  • สามารถทำงานวิจัยและใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตจริงได้
  • สามารถพัฒนาในระดับบุคคล และมีทักษะผู้นำในองค์กร
  • สามารถจดจำทฤษฏีสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ การบริการองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ
  • พัฒนาการบริหารและการสร้างโครงสร้างขององค์กร รวมถึงสามรถระบุและใช้โอกาสทางการบริหารได้

มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์นั้น  หัวข้อจะแบ่งเรียนตลอดทั้ง 6 เทอมในตลอด 3 ปี นักศึกษาต้องทำการสอบประเมินที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพิ่มเติมจากวิชาด้านล่าง นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจของ New Shores และหลักสูตร New Shores Foundational

พื้นฐานของการบัญชี

การบริหารจัดการธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ 1 และ 2

พฤติกรรมตลาดและวิเคราะห์ต้นทุน

กระบวนการบริหาร

การเงินการบัญชี

พฤติกรรมองค์กร

ผลิตภัณฑ์และการบริหารการดำเนินงาน

การจัดการการบริหาร

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสายธุรกิจ

ข้อบังคับของธนาคารและการจัดการ

บรรษัทภิบาล

การบริการจัดการบัญชีและทักษะทางธุรกิจ

การบัญชีระดับองค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การบริหารการบริการ

สภาพแวดล้อมขององค์กร

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

การบริหารตลาด

การบริหารจัดการการเงิน

ข้อบังคับทางธุรกิจ

การบัญชีด้านต้นทุน

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจออนไลน์

ภาษีเงินได้

การจัดการกลยุทธ์

หลักสูตรเพิ่มเติม New Shore สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

วิชาด้านล่างคือวิชาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์สำหหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตร New Shores เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายยิ่งขึ้น

การฝึกฝนและการพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม

จิตวิทยาในภาคอุตสาหกรรม

ปริมาณในการบริหารงานบุคคล

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจอินเดีย

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

กลยุทธ์ระหว่างประเทศและโครงสร้าง

บริษัทข้ามชาติและพันธมิตรจากทั่วโลก

บริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก

ธรรมชาติและมูลค่าของการจัดการเชิงกลยุทธ์

กระบวนการการจัดการกลยุทธ์

อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และทางเลือก

เศรษฐศาสตร์ของการค้าปลีก

การค้าปลีก

ธุรกิจแฟรนไชส์

การบริหารจัดการการค้าปลีกและบริการ

เทคโนโลยีการจัดการ

เทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตร New Shores Foundational

หลักสูตร New Shores Foundational (NSFC) มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลก หลักสูตร NSFC พัฒนาทักษะสำหรับชีวิตจริงที่หลักสูตรวิทยาลัยอื่นไม่มีสอน เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะด้านวัฒนธรรม หลักสูตร NSFC เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับชีวิตที่เหนือยิ่งกว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือรายชื่อวิชาที่มีในหลักสูตร NSFC

การคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารความรู้ส่วนบุคคล

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

การแปลความและการอุปมา

การตีพิมพ์บทความ

การบริหารจัดการความประทับใจ

ความหลงใหลในด้านวรรณกรรม

ความหลงใหลในด้านวัฒนธรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ภาวะผู้นำส่วนบุคคล

การบริหารส่วนบุคคล

การผสานความเป็นชาตินิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละคน

บทเรียนชีวิตจากท้องถนน

ตำนาน I (อินเดีย)

ตำนาน II (กรีก)

ตำนาน III (จีน)

กระแสและวัฒนธรรมโลก

ภาษาต่างประเทศ I *(เยอรมัน)

ภาษาต่างประเทศ II*(สเปน)

วิทยาลัยมีห้องเรียนสำหรับตอนเย็น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลายุ่งในตอนเช้า นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร BBA จากการเรียนระยะไกลได้ โทรหาเรา 080667 31100 หรืออีเมล์มาหาเราที่ admissions@newshores.in.

 

The college also provides evening batches for the students that have busy schedules in morning. The students can also take admission in correspondence BBA/BBM course which can also be complete through distance education mode.

Enquire now to know how you can experience world class management education in one of the best BBA/BBM colleges in Bangalore. Call us at 080667 31100 or drop us a email at admissions@newshores.in