การฝึกงานภายในประเทศ

การฝึกงาน

การฝึกงานที่ประสบผลสำเร็จทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านอาชีพได้ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใน New Shores และจากวิชาพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาชีพของแต่ละคน (Personal and Career Development Programme) ความพิเศษและชื่อเสียงของการฝึกงานของเรา นักศึกษาจะได้รับการเลือกแบบพิเศษสำหรับตำแหน่งงานประจำ สำหรับนักศึกษาหลายคน การฝึกงานทำให้พวกเขามีโอกาสแสดงศักยภาพแก่นายจ้างว่าพวกเขามีคุณค่าอะไรแก่บริษัท วิชาพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาชีพทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงาน ทำให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเด็กฝึกงานเป็นงานประจำหลังจบการศึกษาได้

การให้คำปรึกษา สัมนาด้านอาชีพโดยนักพูดและวิชาการให้ความรู้ ทำให้นักศึกษารู้วิธีการเปลี่ยนการฝึกงานเป็นงานประจำได้ วิชาพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาชีพเข้าใจความสำคัญในเครือข่ายขององค์กรและอุตสาหกรรม การช่วยเหลือนักศึกษาในการได้รับการฝึกงานหน้าร้อนในองค์กรที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ต้องทำ