หลักสูตรการพัฒนาอาชีพและส่วนบุคคล

การมีทักษะที่เป็นที่ยอมรับสำหรับตำแหน่งสำคัญ แม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะดูดซึมสิ่งนี้ตลอดระยะเวลาการเรียนในวิทยาลัย แต่หลักสูตรที่เข้มข้นช่วยเพิ่มความสามารถทักษะการทำงานของนักศึกษาจะได้รับการจัดโดยองค์กร Placements Cell

วิชาพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาชีพดูแลตลอดทั้งสามระยะ พื้นฐาน ขั้นสูงและการประสบความสำเร็จ

ระยะพื้นฐานตั้งเป้าโดยการฝึกให้นักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีม การจัดการและการจัดลำดับความสำคัญ การบริหารเวลาและการพัฒนาบุคคลิกภาพ ในด้านวิชาชีพ หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษา กิจกรรมผสมผสานเช่นการเขียนเรซูเม่ การซ้อมสัมภาษณ์และการคุยงานเป็นกลุ่ม

ระยะขั้นสูงสร้างทักษะบนพื้นฐานจากระยะพื้นฐาน หัวข้อคือภาวะผู้นำ และการจัดการประสิทธิภาพส่วนตัว และการบริหารความเครียด การพัฒนาวิชาชีพผ่านการเรียนด้านจรรยาบรรณ กระบวนการคิด การโต้วาที กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา จุดประสงค์ของระยะนี้คือการเปลี่ยนนักศึกษาจาก “สามารถทำงานได้” เป็น “บุคคลสำคัญของบริษัท”

ระยะประสบความสำเร็จรวบรวมคุณภาพด้านความรู้และทักษะผู้ประกอบการ นวัตกรรม วิสัยทัศน์และการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขั้นตอนนี้รวมถึงการระบุโอกาส การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การคิดสร้างสรรค์ การระบุสมมติฐาน การประเมินงบในแง่ของหลักฐาน การตรวจสอบตรรกะหรือการระบุเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง

การเรียนรู้ในระยะนี้ดำเนินการโดยการฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำธุรกิจแบบจำลอง การจำลองสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน การพัฒนาด้านเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย