การพัฒนาทักษะผู้นำและทักษะการประกอบการ

วิชาการพัฒนาทักษะการประกอบการ

New Shores เชื่อในการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่เพียงแค่ลูกจ้าง ต้องเป็นคนที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชาติได้  เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านชุมชนและตัวเอง ความแข็งแกร่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมด้านการประกอบการภายในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ กิจกรรมมากกว่า 70% เป็นกิจกรรมจากกิจกรรมด้านการประกอบการ

ประเทศที่มีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาก จะทำให้มีการเติบโตเศรษฐกิจไปด้วย มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีเศรษซกิจที่แข็งแกร่งปราศจากกิจกรรมด้านการประกอบการ ผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การจ้างงานที่มากขึ้น แรงทุนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการลงทุน ตามหลักปรัชญาเรา นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development Programme) ที่ทำให้พวกเขาจะมีการจัดการธุรกิจที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่

วิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ

พัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักตามความรู้และการวิจัยจาก Centre for Management Research วิชาพัฒนาทักษะผู้นำสามารถเรียนพร้อมกับวิชาอื่นเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งเข้มข้นและยึดหลักปฏิบัติ วิชาจะเน้นในการจัดการตัวเองให้เปลี่ยนไปตามภาวะผู้นำขององค์กรและแนวธุรกิจ วิชามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคคลิและประสิทธิภาพของทีมในระยะสั้น และสร้างแนวทางการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้

วิชาใช้การพัฒนาส่วนบุคคลและฝึกฝนภาวะผู้นำในการจัดการตัวเอง และการจัดการความสัมพันธ์ วิธีการสอนมีแบบฝึกหัดจำลอง การทำงานเป็นทีม การประชุม กรณีศึกษาและการติว นักศึกษาสามารถเจอกับสถานการณ์จริง แล้วสามารถดูผลลัพท์ของตัวเอง พัฒนาวิธีการตัวเองและลองไปเรื่อยๆ นี้คือการพัฒนา การค้นหาและการใช้งานจริง

นี้คือส่วนหนึ่งของวิชานี้ที่ถูกสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาบุคคลิกภาพและอาชีพ (Department of Personal and Career Development) ที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาบุคคลิก