วัฒนธรรมและการสนับสนุนที่ไร้พรมแดน

การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความช่วยเหลือพิเศษ
เครือข่ายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (The Special Students Support Network) คือคณะกรรมการที่ทุ่มเทในการสร้างสังคมมหาวิทยาลัยที่ที่ปราศจากปัญหาทางด้านจิตใจ ทางเครือข่ายสร้างกลุ่มที่นักศึกษาสามารถแบ่งปันเรื่องราวในแบบที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยได้ ประธานนักศึกษาถูกอบรมให้นำพาสังคมมหาวิทยาลัยที่แต่ละคนเคารพซึ่งกันและกัน
ศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศพยายามสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา บุคคลากรที่แต่ละคนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงออกทางเพศ ศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมอบการศึกษาที่เข้มข้น ทั้งด้านข้อมูลและการบริการ และพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเพศทางเลือกทั้งนักศึกษา พนักงานและสังคมของมหาวิทยาลัย

เรามอบหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ด้านการศึกษาและสังคม การให้การช่วยเหลือต่างๆ เช่น

• เพิ่มความตระหนักถึงปัญหาของเพศทางเลือก
• ระบุบุคคลที่เป็นเพศทางเลือกเพื่อทำให้พวกเขาได้อยู่ในที่ปลอดภัย ส่วนตัว และสังคมของมหาวิทยาลัยที่ยอมรับในเพศทางเลือก
• สนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัยโดยการพูดถึงหัวข้อด้านเพศทางเลือกในหลักสูตรการศึกษาด้านอื่นๆ
• สร้างเครือข่ายกับองค์กรเพศทางเลือกอื่นๆ และร่วมมือกันผ่านสังคมที่ต้องการการพัฒนา