การลงทะเบียนและเอกสาร

จงกลายเป็นผู้ที่ถูกเลือก เปลี่ยนแปลงความคิด ของคุณและของโลก

การลงทะเบียนเรียนกับ NSIC มีจำกัด และผู้สมัครทุกคนต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นที่สอดคล้องไปกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ New Shore เรามองหาผู้ที่มีแรงบันดาลใจ มีคุณภาพที่ทำให้สามารถเป็นบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย New Shores สามารถจูงใจได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

– ด้านสติปัญญา

– ศักยภาพด้านภาวะผู้นำ

– คุณภาพในด้านบุคลิกภาพและน้ำใจ

ในฐานะที่เราเป็นสร้างหลักสูตร เราก็หวังที่จะมีนักศึกษาที่มีความฉลาดด้านสติปัญญาและคุณธรรมมาเรียน เราตัดสินตามข้อมูลที่เราได้รับมาจากพวกคุณ เราไม่ได้ตัดสินใจจากปัจจัยเดียว เช่น การเข้าเรียน การทำข้อสอบ คะแนน การสัมภาษณ์หรือประสบการณ์การทำงาน

เราพิจารณาแต่ละใบสมัครแบบโดยรวม แล้วนำมาพิจารณาหลักสูตรอีกที เช่นการประวัติพื้นฐานของคุณ ประสบการณ์และทัศนคติที่เหมาะสมต่อหลักสูตรของ New Shores แรงบันดาลใจ คุณค่าและการประสบความสำเร็จ

เราพิจารณาแต่ละใบสมัครในแต่ละรอบปี และคัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์สามข้อ ด้านสติปัญญา ศักยภาพด้านภาวะผู้นำ และคุณภาพในด้านบุคลิกภาพและน้ำใจ

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือมาที่สำนักงานลงทะเบียนของ New Shores เพื่อเอาใบสมัครได้ฟรี คุณยังสามารถได้รับใบสมัครผ่านทางการติดต่อกลับของสำนักงานการศึกษาและลงทะเบียน (Admissions Office and Student Affairs Office) ใบสมัครต้องถูกกรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และแน่ใจว่าคุณได้แนบเอกสารที่ต้องใช้มาด้วย

ด้านล่างคือเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

เอกสารสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้ต้องถูกแนบไปพร้อมกับใบสมัครปริญญาตรี

 1. ใบสมัครที่ถูกกรอกเรียบร้อย
 2. ใบชี้แจงวัตถุประสงค์
 3. เรียงความตามหัวข้อที่กล่าวถึงในใบสมัคร
 4. รูปภาพขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง
 5. สำเนาของหนังสือเดินทางหรือสำเนาเอกสารแสดงที่อยู่
 6. สำเนาของใบรับรองการศึกษาระดับ ‘O’/ระดับ Class 10th/ระดับมัธยม/ระดับ Madhyamik/ ระดับ SSLC

7. สำเนาของใบรับรองการศึกษาระดับ ‘A’/ระดับ Class 12th/ระดับมัธยมปลาย/ ระดับ 2nd PU

เอกสารสำหรับหลักสูตรปริญญาโท-เอก

เอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้ต้องถูกแนบไปพร้อมกับใบสมัครปริญญาโท-เอก

 1. ใบสมัครที่ถูกกรอกเรียบร้อย
 2. ใบชี้แจงวัตถุประสงค์
 3. เรียงความตามหัวข้อที่กล่าวถึงในใบสมัคร
 4. รูปภาพขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง
 5. สำเนาของหนังสือเดินทางหรือสำเนาเอกสารแสดงที่อยู่
 6. สำเนาของใบรับรองการศึกษาระดับ ‘O’/ระดับ Class 10th/ระดับมัธยม/ระดับ Madhyamik/ ระดับ SSLC
 7. สำเนาของใบรับรองการศึกษาระดับ ‘A’/ระดับ Class 12th/ระดับมัธยมปลาย/ ระดับ 2nd PU
 8. สำเนาของใบรับรองฐานะ/ใบรับรองการจบการศึกษา/ใบรับรองการศึกษาหรือใบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

หลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย

เอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้ต้องถูกแนบไปพร้อมกับใบสมัครหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย

 1. ใบสมัครที่ถูกกรอกเรียบร้อย
 2. ใบชี้แจงวัตถุประสงค์
 3. เรียงความตามหัวข้อที่กล่าวถึงในใบสมัคร
 4. รูปภาพขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง
 5. สำเนาของหนังสือเดินทางหรือสำเนาเอกสารแสดงที่อยู่

6. สำเนาของใบรับรองการศึกษาระดับ ‘O’/ระดับ Class 10th/ระดับมัธยม/ระดับ Madhyamik/ ระดับ SSLC

I

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นกับใบสมัครของ NSIC โปรดติดต่อไปยังสำนักงานการศึกษาและลงทะเบียน (Admissions & Students Affairs Office) ที่ – Email: admissions@newshores.in. โทรศัพท์: + 91 8066731100