กระบวนการเรียนที่เน้นมากกว่าหนึ่งมิติ

วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อนักศึกษาทุกคน

ที่ New Shores เราพัฒนาวิธีการเรียนรู้ การผ่อนคลายนักศึกษาในเกิดการเรียนรู้ นักศึกษาแต่ละคนทีวิธีการเรียนที่ไม่เหมือนกัน และวิธีการที่หลากหลายก็มีเพื่อให้นักศึกษาทุกคนในห้องเรียนมีแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดใน New Shores

การเข้าถึงการศึกษา

การวางแนวทางหลักสูตรของมหาลัย NSIC จะทดสอบนักศึกษาทั้งด้านความคิดและจิตใจ การมุ่งมั่นในการเรียนรู้ทำให้นักศึกษาพัฒนาความเป็นมืออาชีพ โดยมีอาจารย์สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือไปตลอด ทางวิทยาลัยแน่ใจว่าเวลาที่นักศึกษาศึกษากับเราจะมีแรงบันดาลใจ ท้าทายและสนุกสนานไปด้วยกัน สิ่งที่ทำการให้การศึกษาของ New Shores แตกต่างจากที่อื่นคือการเน้นที่ตัวของหลักสูตรให้พร้อมสำหรับความต้องการพื้นฐานของธุรกิจและการศึกษาระดับนานาชาติ คุณภาพของการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม โครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตัวอุตสาหกรรมและธุรกิจ บัณฑิตของเราจบไปพร้อมกับทักษะความเป็นมืออาชีพที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในระดับโลก

ห้องเรียนที่ New Shores เป็นมากกว่าการสื่อสารทางเดียว แต่มันเป็นห้องที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความรู้ที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือสร้างเสริมความรู้มากมายมีให้ใช้ในห้องเรียน ทั้งสไลด์การสอน ซีดี ภาพจากเพาเวอร์พอยต์ ดีวีดีและวิดีโอคลิป

เจ้าหน้าที่ของคณะทกคนจะอยู่ที่สำนักงานเพื่อให้คำปรึกษา ทำให้พวกเขาสามารถใส่ใจในความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าคือการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาห้าคนที่มีความรู้แตกต่างกัน ที่จะมีการแบ่งหน้าที่ในกรณีศึกษา งานและโครงการให้ทำร่วมกัน ความหลากหลานด้านการสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ทำให้นักศึกษาเรียนรู้ไปกับกระบวนการทำงานในกลุ่มและการแก้ปัญหา

กรณีศึกษาทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้พวกเขามีความรู้ในปัญหาที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาที่จะพบในชีวิตทำงานจริง จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือการเพิ่มการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา

การเรียนการสอนในรูปแบบการประชุมคือการสนทนา มุ่งมั่นในหัวข้อการวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของปัจจุบัน จุดประสงค์ของการประชุมคือการทดลองแนวคิดใหม่ๆ และแบ่งปันและร่วมมือกับผู้อื่น

การเรียนการสอนในรูปแบบการประชุมคือการสนทนา มุ่งมั่นในหัวข้อการวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของปัจจุบัน จุดประสงค์ของการประชุมคือการทดลองแนวคิดใหม่ๆ และแบ่งปันและร่วมมือกับผู้อื่น

วิธีการนี้ทำให้นักศึกษาได้จำลองสถานการณ์ทางธุรกิจจริง นักศึกษาจะได้ลองทำงายภายใต้แรงกดดันของการแข่งขัน นอกเหนือจากนั้น จุดประสงค์ของการจำลองธุรกิจคือการทำให้นักศึกษาได้ฝึกตัดสินใจ ฝึกภาวะผู้นำภายใต้สสถานการณ์ต่างๆ

การหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็น เป็นกุญแจสำคัญต่อการประสบความสำเร็จ การเรียนรู้จากอาจารย์และทางคณะทำให้นักศึกษาเห็นภาพใหญ่ แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนปกติและคนที่ยอดเยี่ยม การค้นคว้าด้วยตนเองก่อนและหลังเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จ

นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ที่ได้ผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติ แนวคิดคือการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน และพัฒนากลยุทธ์และการแก้ปัญหา นักศึกษาจะได้รับสิ่งที่มีค่าจากการควบรวมความรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติ

การอบรมระดับนานาชาติมีเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ ที่จะทำให้นักศึกษามีจุดเด่นในสถานที่ทำงาน เช่น การเจรจาขาย การต่อรองและการจัดการเป็นต้น