คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรีสากล

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการสำหรับผู้นำโลกธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคต

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจบัณฑิตและการจัดการ (BBA / M) ของมหาวิทยาลัย The New Shores นั้นจะใช้เวลาในการศึกษาสามปีเต็ม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ดีที่สุดที่ออกแบบหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์  โปรแกรมการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจบัณฑิตทันสมัยอยู่เสมอด้วยกระบวนการวิจัยต่างๆ ซึ่งเราจะมีการเตรียมนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที  สามารถเรียนรู้และเข้าใจนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารที่สมฐูรณืพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในอนาคต  สำหรับการฝึกงานนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาที่สอง อย่างเช่นภาษาเยอรมันและสเปนจากมหาวิทยาลัยชั้ยนำของโลก (ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ) และการเรียนรู้จากอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะผู้บริหารและผู้จัดการจำเป็นจะต้องเข้าใจความซับซ้อนของการสื่อสารองค์กรและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในภาคส่วนต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ขององค์กรได้  ในมุมมองนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่จะต้องมองเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับย่อยเพื่อสร้างพื้นที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  หลักสูตรดังที่กล่าวไปนั้นมีเนื้อหาของทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อความสำเร็จในองค์กร ซึ่งว่าด้วยการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มความสุขในหารทำงาน ความเป็นสากล และการหลอมรวมความหมายหลายของบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • เรียนรู้ และประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ
  • สามารถเข้าใจ ใจความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ และการควบคุมระบบบัญชี
  • สามารถทำงานวิจัยและใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตจริงได้
  • สามารถพัฒนาในระดับบุคคล และมีทักษะผู้นำในองค์กร
  • สามารถจดจำทฤษฏีสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ การบริการองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ
  • พัฒนาการบริหารและการสร้างโครงสร้างขององค์กร รวมถึงสามรถระบุและใช้โอกาสทางการบริหารได้

ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์นั้น  หัวข้อจะแบ่งเรียนตลอดทั้ง 6 เทอมในตลอด 3 ปี นักศึกษาต้องทำการสอบประเมินที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพิ่มเติมจากวิชาด้านล่าง นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจของ New Shores และหลักสูตร New Shores Foundational

พื้นฐานของการบัญชี

การบริหารจัดการธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ 1 และ 2

พฤติกรรมตลาดและวิเคราะห์ต้นทุน

กระบวนการบริหาร

การเงินการบัญชี

พฤติกรรมองค์กร

ผลิตภัณฑ์และการบริหารการดำเนินงาน

การจัดการการบริหาร

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสายธุรกิจ

ข้อบังคับของธนาคารและการจัดการ

บรรษัทภิบาล

การบริการจัดการบัญชีและทักษะทางธุรกิจ

การบัญชีระดับองค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การบริหารการบริการ

สภาพแวดล้อมขององค์กร

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

การบริหารตลาด

การบริหารจัดการการเงิน

ข้อบังคับทางธุรกิจ

การบัญชีด้านต้นทุน

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจออนไลน์

ภาษีเงินได้

การจัดการกลยุทธ์

วิชาด้านล่างคือวิชาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์สำหหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตร New Shores เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายยิ่งขึ้น

การฝึกฝนและการพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม

จิตวิทยาในภาคอุตสาหกรรม

ปริมาณในการบริหารงานบุคคล

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจอินเดีย

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

กลยุทธ์ระหว่างประเทศและโครงสร้าง

บริษัทข้ามชาติและพันธมิตรจากทั่วโลก

บริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก

ธรรมชาติและมูลค่าของการจัดการเชิงกลยุทธ์

กระบวนการการจัดการกลยุทธ์

อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และทางเลือก

เศรษฐศาสตร์ของการค้าปลีก

การค้าปลีก

ธุรกิจแฟรนไชส์

การบริหารจัดการการค้าปลีกและบริการ

เทคโนโลยีการจัดการ

เทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตร New Shores Foundational (NSFC) มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลก หลักสูตร NSFC พัฒนาทักษะสำหรับชีวิตจริงที่หลักสูตรวิทยาลัยอื่นไม่มีสอน เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะด้านวัฒนธรรม หลักสูตร NSFC เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับชีวิตที่เหนือยิ่งกว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือรายชื่อวิชาที่มีในหลักสูตร NSFC

การคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารความรู้ส่วนบุคคล

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

การแปลความและการอุปมา

การตีพิมพ์บทความ

การบริหารจัดการความประทับใจ

ความหลงใหลในด้านวรรณกรรม

ความหลงใหลในด้านวัฒนธรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ภาวะผู้นำส่วนบุคคล

การบริหารส่วนบุคคล

การผสานความเป็นชาตินิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละคน

บทเรียนชีวิตจากท้องถนน

ตำนาน I (อินเดีย)

ตำนาน II (กรีก)

ตำนาน III (จีน)

กระแสและวัฒนธรรมโลก

ภาษาต่างประเทศ I *(เยอรมัน)

ภาษาต่างประเทศ II*(สเปน)

วิทยาลัยมีห้องเรียนสำหรับตอนเย็น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลายุ่งในตอนเช้า นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร BBA จากการเรียนระยะไกลได้