คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรีสากล

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการสำหรับผู้นำโลกธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคต

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจบัณฑิตและการจัดการ (BBA / M) ของมหาวิทยาลัย The New Shores นั้นจะใช้เวลาในการศึกษาสามปีเต็ม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ดีที่สุดที่ออกแบบหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์  โปรแกรมการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจบัณฑิตทันสมัยอยู่เสมอด้วยกระบวนการวิจัยต่างๆ ซึ่งเราจะมีการเตรียมนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที  สามารถเรียนรู้และเข้าใจนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารที่สมฐูรณืพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในอนาคต  สำหรับการฝึกงานนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาที่สอง อย่างเช่นภาษาเยอรมันและสเปนจากมหาวิทยาลัยชั้ยนำของโลก (ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ) และการเรียนรู้จากอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะผู้บริหารและผู้จัดการจำเป็นจะต้องเข้าใจความซับซ้อนของการสื่อสารองค์กรและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในภาคส่วนต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ขององค์กรได้  ในมุมมองนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่จะต้องมองเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับย่อยเพื่อสร้างพื้นที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  หลักสูตรดังที่กล่าวไปนั้นมีเนื้อหาของทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อความสำเร็จในองค์กร ซึ่งว่าด้วยการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มความสุขในหารทำงาน ความเป็นสากล และการหลอมรวมความหมายหลายของบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • เรียนรู้ และประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ
  • สามารถเข้าใจ ใจความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ และการควบคุมระบบบัญชี
  • สามารถทำงานวิจัยและใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตจริงได้
  • สามารถพัฒนาในระดับบุคคล และมีทักษะผู้นำในองค์กร
  • สามารถจดจำทฤษฏีสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ การบริการองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ
  • พัฒนาการบริหารและการสร้างโครงสร้างขององค์กร รวมถึงสามรถระบุและใช้โอกาสทางการบริหารได้

มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์นั้น  หัวข้อจะแบ่งเรียนตลอดทั้ง 6 เทอมในตลอด 3 ปี นักศึกษาต้องทำการสอบประเมินที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพิ่มเติมจากวิชาด้านล่าง นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจของ New Shores และหลักสูตร New Shores Foundational

พื้นฐานของการบัญชี

การบริหารจัดการธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ 1 และ 2

พฤติกรรมตลาดและวิเคราะห์ต้นทุน

กระบวนการบริหาร

การเงินการบัญชี

พฤติกรรมองค์กร

ผลิตภัณฑ์และการบริหารการดำเนินงาน

การจัดการการบริหาร

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสายธุรกิจ

ข้อบังคับของธนาคารและการจัดการ

บรรษัทภิบาล

การบริการจัดการบัญชีและทักษะทางธุรกิจ

การบัญชีระดับองค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การบริหารการบริการ

สภาพแวดล้อมขององค์กร

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

การบริหารตลาด

การบริหารจัดการการเงิน

ข้อบังคับทางธุรกิจ

การบัญชีด้านต้นทุน

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจออนไลน์

ภาษีเงินได้

การจัดการกลยุทธ์

หลักสูตรเพิ่มเติม New Shore สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

วิชาด้านล่างคือวิชาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์สำหหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตร New Shores เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายยิ่งขึ้น

การฝึกฝนและการพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม

จิตวิทยาในภาคอุตสาหกรรม

ปริมาณในการบริหารงานบุคคล

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจอินเดีย

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

กลยุทธ์ระหว่างประเทศและโครงสร้าง

บริษัทข้ามชาติและพันธมิตรจากทั่วโลก

บริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก

ธรรมชาติและมูลค่าของการจัดการเชิงกลยุทธ์

กระบวนการการจัดการกลยุทธ์

อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และทางเลือก

เศรษฐศาสตร์ของการค้าปลีก

การค้าปลีก

ธุรกิจแฟรนไชส์

การบริหารจัดการการค้าปลีกและบริการ

เทคโนโลยีการจัดการ

เทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตร New Shores Foundational

หลักสูตร New Shores Foundational (NSFC) มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลก หลักสูตร NSFC พัฒนาทักษะสำหรับชีวิตจริงที่หลักสูตรวิทยาลัยอื่นไม่มีสอน เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะด้านวัฒนธรรม หลักสูตร NSFC เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับชีวิตที่เหนือยิ่งกว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือรายชื่อวิชาที่มีในหลักสูตร NSFC

การคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารความรู้ส่วนบุคคล

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

การแปลความและการอุปมา

การตีพิมพ์บทความ

การบริหารจัดการความประทับใจ

ความหลงใหลในด้านวรรณกรรม

ความหลงใหลในด้านวัฒนธรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ภาวะผู้นำส่วนบุคคล

การบริหารส่วนบุคคล

การผสานความเป็นชาตินิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละคน

บทเรียนชีวิตจากท้องถนน

ตำนาน I (อินเดีย)

ตำนาน II (กรีก)

ตำนาน III (จีน)

กระแสและวัฒนธรรมโลก

ภาษาต่างประเทศ I *(เยอรมัน)

ภาษาต่างประเทศ II*(สเปน)

วิทยาลัยมีห้องเรียนสำหรับตอนเย็น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลายุ่งในตอนเช้า นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร BBA จากการเรียนระยะไกลได้