ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดสากล

หลักสูตรการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์

หลักสูตรการตลาดสากลนิวชอว์ (B.Com) เป็นหลักสูตรการบัญชีที่มหาวิทยาลัยบังกาลอร์มอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และทำงานด้านการเงินในระดับประเทศ NSIC เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำในหลักสูตร B.Com ของบังกาลอร์ หลักสูตรการตลาดสากลนิวชอว์ (B.Com) สอนโดยคณะระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่เน้นการค้นคว้าโดยใช้ประสบการณ์และความรู้

ที่ NSIC หลักสูตรนี้ไม่ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของเราจะต้องลงเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชี ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การทุจริตและการแก้ไข จริยธรรมการบัญชี สถาบันการเงิน ทักษะผู้ประกอบการและอื่นๆ นักศึกษาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านหน้าจอการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้นักศึกษาเราได้ฝึกทักษะผ่านการบริหารจัดการพอร์ตหลักทรัพย์บนพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ของจริงทั่วโลก และนักศึกษาจะถูกฝึกอบรมเสมือนเป็นนักวิเคราะห์การเงิน Chartered Financial Analyst (CFA) ทำให้พวกเขาจะได้เปรียบมากกว่านักศึกษาจากที่อื่น

นักศึกษาที่ได้ประสบการณ์ในการใช้หลักการและการประยุกต์ด้านบัญชี ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่มากกว่า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับโอกาสได้ทำงานในด้านบัญชี หากสามารถ

ใช้ทักษะในการเข้าใจและวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลทางการเงินผ่านรายงานทางการเงิน และเข้าใจการบัญชีที่ควบคุมการทำงานขององค์กรธุรกิจ

ให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะที่แลกเปลี่ยนกันได้ เช่น การใช้ทักษะด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โดยเรามอบพื้นที่ให้ทำงานบนโครงการที่ใช้ข้อมูลจริง

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาของธุรกิจ ระบุถึงปัญหาทั่วไปของธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่มีและตัดสินใจบนหลักการและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อสร้างวิธีแก้ไขปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร B.Com โดยการส่งต่อความเข้าใจของหลักสำคัญของการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจระดับชาติ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ที่สามารถเข้าในสิ่งที่ตลาดต้องการและพัฒนาตลาดใหม่ๆ

ทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักสำคัญของความรับผิดชอบ หน้าที่ทางจรรยาบรรณและความตระหนักทางสังคมได้เท่ากับการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้งาน

Blr.Uni. หลักสูตรสำหรับ B.Com

ด้านล่างคือหลักสูตรที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านการตลาด หัวข้อจะแบ่งเรียนตลอดทั้ง 6 เทอมในตลอด 3 ปี นักศึกษาต้องทำการสอบประเมินที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ นอกเหนือจากหลักสูตรด้านล่าง นักศึกษาของหลักสูตร B.Com ต้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม New Shores B.Com และหลักสูตร New Shores Foundational Curriculum

ภาษาอินเดีย (ฮินดี/กันนาดา/อังกฤษเพิ่มเติม)

อังกฤษ

การเงินการบัญชี

พฤติกรรมตลาดและวิเคราะห์ต้นทุน

การบริหารจัดการระดับองค์กร

การบริการองค์กร

วิธีการและเทคนิคสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

การเงินการบัญชีขั้นสูง

การบริหารด้านตลาดและการบริการ

ระบบการเงินของอินเดีย

เทคนิคเชิงปริมาณ

การศึกษาสภาพแวดล้อม

การบัญชีระดับองค์กร

การบริหารจัดการการเงิน

การดำเนินงานและกฎหมายการธนาคาร

เทคนิคเชิงปริมาณ

พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

การบัญชีระดับองค์กรขั้นสูง

การบัญชีด้านต้นทุน

ธุรกิจและการบัญชีออนไลน์

ตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

รัฐธรรมนูญอินเดีย

การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษีเงินได้ 1

การบริหารจัดการต้นทุน

กฎหมายธุรกิจ

หลักการตรวจสอบบัญชี

หลักสูตรเพิ่มเติม New Shore สำหรับ B.Com

วิชาด้านล่างเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของหลักสูตรปริญญา B.Com หลักสูตร New Shores เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายยิ่งขึ้น

ข้อมูล โครงสร้างและการตัดสินใจ

การสื่อสารผ่านข้อมูล

ทฤษฎีการเงิน II

การวิเคราะห์การเงิน

ภาษีและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจด้วยงบการเงิน

การบริหารและควบคุมบัญชี

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขั้นสูง

ทฤษฎีเกมสำหรับผู้จัดการ

วิธีการเพิ่มประสิทธิาพ

กระบวนการลุ่มเลือก

ตลาดโลก

เศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนและอินเดีย

การเปลี่ยนแปลงในการทำงาน องค์กรและสังคม

การจัดการนวัตกรรมและทักษะการประกอบการ

การบริหารทุนระยะเริ่มต้น

ตลาดทุน

การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน

การรายงานบัญชีการเงินในงานวิจัย

การบัญชีเงินลงทุน

หลักสูตร New Shores Foundational

หลักสูตร New Shores Foundational มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลก หลักสูตร NSFC พัฒนาทักษะที่ใช้งานได้จริงที่อาจจะไม่ได้มีสอนในหลายๆ ที่ เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะด้านวัฒนธรรม หลักสูตร NSFC เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับชีวิตที่เหนือยิ่งกว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือรายชื่อวิชาที่มีในหลักสูตร NSFC

การคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารความรู้ส่วนบุคคล

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

การแปลความและการอุปมา

การตีพิมพ์บทความ

การบริหารจัดการความประทับใจ

ความหลงใหลในด้านวรรณกรรม

ความหลงใหลในด้านวัฒนธรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ภาวะผู้นำส่วนบุคคล

การบริหารส่วนบุคคล

การผสานความเป็นชาตินิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละคน

บทเรียนชีวิตจากท้องถนน

ตำนาน I (อินเดีย)

ตำนาน II (กรีก)

ตำนาน III (จีน)

กระแสและวัฒนธรรมโลก

ภาษาต่างประเทศ *(เยอรมัน)

ภาษาต่างประเทศ *(สเปน)