ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดสากล

หลักสูตรการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์

หลักสูตรการตลาดสากลนิวชอว์ (B.Com) เป็นหลักสูตรการบัญชีที่มหาวิทยาลัยบังกาลอร์มอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และทำงานด้านการเงินในระดับประเทศ NSIC เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำในหลักสูตร B.Com ของบังกาลอร์ หลักสูตรการตลาดสากลนิวชอว์ (B.Com) สอนโดยคณะระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่เน้นการค้นคว้าโดยใช้ประสบการณ์และความรู้

ที่ NSIC หลักสูตรนี้ไม่ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของเราจะต้องลงเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชี ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การทุจริตและการแก้ไข จริยธรรมการบัญชี สถาบันการเงิน ทักษะผู้ประกอบการและอื่นๆ นักศึกษาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านหน้าจอการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้นักศึกษาเราได้ฝึกทักษะผ่านการบริหารจัดการพอร์ตหลักทรัพย์บนพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ของจริงทั่วโลก และนักศึกษาจะถูกฝึกอบรมเสมือนเป็นนักวิเคราะห์การเงิน Chartered Financial Analyst (CFA) ทำให้พวกเขาจะได้เปรียบมากกว่านักศึกษาจากที่อื่น

นักศึกษาที่ได้ประสบการณ์ในการใช้หลักการและการประยุกต์ด้านบัญชี ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่มากกว่า

นักศึกษาจะได้รับโอกาสได้ทำงานในด้านบัญชี หากสามารถ

ใช้ทักษะในการเข้าใจและวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลทางการเงินผ่านรายงานทางการเงิน และเข้าใจการบัญชีที่ควบคุมการทำงานขององค์กรธุรกิจ

ให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะที่แลกเปลี่ยนกันได้ เช่น การใช้ทักษะด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โดยเรามอบพื้นที่ให้ทำงานบนโครงการที่ใช้ข้อมูลจริง

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาของธุรกิจ ระบุถึงปัญหาทั่วไปของธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่มีและตัดสินใจบนหลักการและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อสร้างวิธีแก้ไขปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร B.Com โดยการส่งต่อความเข้าใจของหลักสำคัญของการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจระดับชาติ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ที่สามารถเข้าในสิ่งที่ตลาดต้องการและพัฒนาตลาดใหม่ๆ

ทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักสำคัญของความรับผิดชอบ หน้าที่ทางจรรยาบรรณและความตระหนักทางสังคมได้เท่ากับการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้งาน

ด้านล่างคือหลักสูตรที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านการตลาด หัวข้อจะแบ่งเรียนตลอดทั้ง 6 เทอมในตลอด 3 ปี นักศึกษาต้องทำการสอบประเมินที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ นอกเหนือจากหลักสูตรด้านล่าง นักศึกษาของหลักสูตร B.Com ต้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม New Shores B.Com และหลักสูตร New Shores Foundational Curriculum

ภาษาอินเดีย (ฮินดี/กันนาดา/อังกฤษเพิ่มเติม)

อังกฤษ

การเงินการบัญชี

พฤติกรรมตลาดและวิเคราะห์ต้นทุน

การบริหารจัดการระดับองค์กร

การบริการองค์กร

วิธีการและเทคนิคสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

การเงินการบัญชีขั้นสูง

การบริหารด้านตลาดและการบริการ

ระบบการเงินของอินเดีย

เทคนิคเชิงปริมาณ

การศึกษาสภาพแวดล้อม

การบัญชีระดับองค์กร

การบริหารจัดการการเงิน

การดำเนินงานและกฎหมายการธนาคาร

เทคนิคเชิงปริมาณ

พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

การบัญชีระดับองค์กรขั้นสูง

การบัญชีด้านต้นทุน

ธุรกิจและการบัญชีออนไลน์

ตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

รัฐธรรมนูญอินเดีย

การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษีเงินได้ 1

การบริหารจัดการต้นทุน

กฎหมายธุรกิจ

หลักการตรวจสอบบัญชี

วิชาด้านล่างเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของหลักสูตรปริญญา B.Com หลักสูตร New Shores เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายยิ่งขึ้น

ข้อมูล โครงสร้างและการตัดสินใจ

การสื่อสารผ่านข้อมูล

ทฤษฎีการเงิน II

การวิเคราะห์การเงิน

ภาษีและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจด้วยงบการเงิน

การบริหารและควบคุมบัญชี

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขั้นสูง

ทฤษฎีเกมสำหรับผู้จัดการ

วิธีการเพิ่มประสิทธิาพ

กระบวนการลุ่มเลือก

ตลาดโลก

เศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนและอินเดีย

การเปลี่ยนแปลงในการทำงาน องค์กรและสังคม

การจัดการนวัตกรรมและทักษะการประกอบการ

การบริหารทุนระยะเริ่มต้น

ตลาดทุน

การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน

การรายงานบัญชีการเงินในงานวิจัย

การบัญชีเงินลงทุน

หลักสูตร New Shores Foundational มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลก หลักสูตร NSFC พัฒนาทักษะที่ใช้งานได้จริงที่อาจจะไม่ได้มีสอนในหลายๆ ที่ เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการเสริมสร้างทักษะด้านวัฒนธรรม หลักสูตร NSFC เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับชีวิตที่เหนือยิ่งกว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือรายชื่อวิชาที่มีในหลักสูตร NSFC

การคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารความรู้ส่วนบุคคล

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

การแปลความและการอุปมา

การตีพิมพ์บทความ

การบริหารจัดการความประทับใจ

ความหลงใหลในด้านวรรณกรรม

ความหลงใหลในด้านวัฒนธรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ภาวะผู้นำส่วนบุคคล

การบริหารส่วนบุคคล

การผสานความเป็นชาตินิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละคน

บทเรียนชีวิตจากท้องถนน

ตำนาน I (อินเดีย)

ตำนาน II (กรีก)

ตำนาน III (จีน)

กระแสและวัฒนธรรมโลก

ภาษาต่างประเทศ *(เยอรมัน)

ภาษาต่างประเทศ *(สเปน)