หลักสูตรนี้มีเป้าประสงค์ในการจุดประกายความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ

หลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยของ New Shores มีโครงสร้างซึ่งถูกวางแผนมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้นักเรียนของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสอบเข้ายังมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลกและในประเทศอินเดีย  แผนการสอนเผื่อการเตรียมสอบหลากหลายรายการเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ  ตัวหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนที่ดีที่สุด และในขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นให้พวกเขาไปในการสร้างคุณลักษณะของความรับผิดชอบ มุ่งหวังความสำเร็จและใส่ใจสังคมโลก

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนซึ่งมีความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยกระดับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทักษะในวิชาชีพต่างๆ การพัฒนาจิตใจ และคุณค่าทางสังคมเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและส่วนรวม

 • รายวิชาเลือกหลัก

  วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาชีววิทยา/อิเล็กทรอนิกส์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 • ภาษาต่างประเทศที่สามารถเลือกเรียนในรายวิชา

  ภาษาอังกฤษ / ภาษาแคนนาดา / ภาษาฮินดู / ภาษาสันสกฤต

 • การอบรมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน

  CET / NEET / SAT / ACT / TOEFL

 • สิทธิในการรับสมัคร

  ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับ ‘O’, 10th grade, SSLC หรือ Madhyamik grades
  ในส่วนของการคัดเลือก จะคัดจากการสัมภาษณ์รายบุคคล และการพูดคุยเป็นกลุ่ม

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนซึ่งมีความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยกระดับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทักษะในวิชาชีพต่างๆ การพัฒนาจิตใจ และคุณค่าทางสังคมเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและส่วนรวม

 • รายวิชาเลือกหลัก

  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ / สถิติ / ประวัติศาสตร์ การศึกษาธุรกิจ บัญชี

 • ภาษาต่างประเทศที่สามารถเลือกเรียนในรายวิชา

  ภาษาอังกฤษ / ภาษาแคนนาดา / ภาษาฮินดู / ภาษาสันสกฤต

 • การอบรมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน

  CET / NEET / SAT / ACT / TOEFL.

 • สิทธิในการรับสมัคร

  ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับ ‘O’, 10th grade, SSLC หรือ Madhyamik grades
  ในส่วนของการคัดเลือก จะคัดจากการสัมภาษณ์รายบุคคล และการพูดคุยเป็นกลุ่ม

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนซึ่งมีความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยกระดับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทักษะในวิชาชีพต่างๆ การพัฒนาจิตใจ และคุณค่าทางสังคมเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและส่วนรวม

 • รายวิชาเลือกหลัก

  N/A

 • ภาษาต่างประเทศที่สามารถเลือกเรียนในรายวิชา

  ภาษาอังกฤษ / ภาษาแคนนาดา / ภาษาฮินดู / ภาษาสันสกฤต

 • การอบรมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน

  CLAT/ SAT / ACT / TOEFL.

 • สิทธิในการรับสมัคร

  ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับ ‘O’, 10th grade, SSLC หรือ Madhyamik grades
  ในส่วนของการคัดเลือก จะคัดจากการสัมภาษณ์รายบุคคล และการพูดคุยเป็นกลุ่ม

 • โครงสร้างหลักสูตร

  ท้าทายนักศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้และคุณสมบัติที่จำเป็นในการก้าวหน้าไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการให้การเรียนรู้และการประเมินอย่างเหมาะสม

 • รายวิชาเลือกหลัก

  วิทยาศาสตร์ / ศิลปะ / การจัดการ

 • ภาษาต่างประเทศที่สามารถเลือกเรียนในรายวิชา

  ภาษาอังกฤษ / ภาษาแคนนาดา / ภาษาฮินดู / ภาษาสันสกฤต

 • การอบรมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน

  CET / CA-CPT / SAT / ACT / TOEFL.

 • สิทธิในการรับสมัคร

  ผ่านระดับการศึกษา 10th grade / SSLC / or 12th grade / 2nd PU failed